Lynxlaw Juristbyrå AB

Bouppteckning

När någon avlider ska en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Inom fyra månader från dödsfallet ska bouppteckningen skickas till Skatteverket med ansökan om registrering. Det är viktigt att bouppteckningens innehåll blir rätt samt att kallelse och förrättningsmöte har gått korrekt till. Om vissa uppgifter är felaktiga kan Skatteverket inte godkänna bouppteckningen. Att Skatteverket har registrerat bouppteckningen är dock ingen garanti för att den är korrekt i alla delar. Om det senare visar sig att vissa uppgifter skulle ha varit med måste man göra en tilläggsbouppteckning.

Om Skatteverket beslutar om registrering blir bouppteckningen en legitimationshandling för dödsboet. Den registrerade bouppteckningen visar vilka dödsbodelägare som företräder boet. Det är därför viktigt att göra ett noggrant arbete i utredningen om vilka personer som ska kallas till bouppteckning och vilka som tillhör kretsen av dödsbodelägare och efterarvingar.

Om den avlidne inte har samlade tillgångar som räcker till att betala bouppteckning och begravningskostnader ska man i vissa fall göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Att upprätta en bouppteckning kan visa sig vara ett komplicerat arbete. Under arbetets gång uppstår ofta besvärliga frågor att ta ställning till som kräver juridisk kunskap. I många fall är det därför lämpligt att ta hjälp av en specialiserad jurist redan från början. Därmed minimerar du risken att Skatteverket avslår din ansökan om registrering eller att behöva göra en tilläggsbouppteckning på grund av bristande juridisk kunskap.

Det är i första hand den som känner boet bäst, vanligen efterlevande make, sambo eller den avlidnes barn som beslutar om vilka som ska förrätta bouppteckning. Man kallas då för bouppgivare i bouppteckningen.

Det enklaste sättet att få bouppteckningen upprättad är att kontakta Lynxlaw Juristbyrå för hanteringen från start till mål.