Lynxlaw Juristbyrå AB

Bodelning

Ett äktenskap upplöses antingen genom äktenskapsskillnad eller vid makes dödsfall. I båda situationerna ska en skriftlig bodelning upprättas. Bodelningsavtalet är ditt bevis om att delning har skett. Det förhindrar risken att utsättas för ytterligare en bodelning. Bodelningsavtalet används även som överlåtelsedokument när den ena parten köper ut den andres andel en fastighet eller bostadsrätt. Det kan ge fördelen att en eventuell reavinstskatt eller ett uppskov med tidigare reavinst på bostaden inte utlöses till beskattning.

Vid en samboseparation kan den av parterna som har en ekonomisk fördel av det begära bodelning. En begäran om bodelningen måste framställas inom en begränsad tid. Bodelningen är också begränsad till att endast omfatta vissa tillgångar och skulder. Inför en förestående separation bör du därför ta reda på om du ska begära en bodelning.

Inför en förestående äktenskapsskillnad eller en samboseparation bör du ta ställning i frågan om rätten att själv bo kvar i den gemensamma bostaden. Den rätten kan du få till dess att en bodelning har genomförts. Rätten att bo kvar i bostaden måste framställas inom en begränsad tid. Har den ena parten berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra parten skyldig att genast flytta därifrån.

Om parterna inte kommer överens om bodelningen kan båda eller en av dem ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Bodelningsförrättaren ska försöka jämka samman parterna och kan som en sista utväg genomföra en ”tvångsdelning”.

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap om båda makarna är överens. Om den ena maken ska starta någon näringsverksamhet kan syftet med bodelningen vara att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs. Det kan även handla om att makarna vill ändra ägarförhållandet av sitt giftorättsgods. Efter bodelningen kan de avtala om enskild egendom i äktenskapet. Bodelningen kan även vara en åtgärd i en arvsplanering. Ett särskilt förfarande behövs för att det ska vara en giltig bodelning.

Kontakta Lynxlaw Juristbyrå så hjälper vi er att utforma ett juridiskt korrekt bodelningsavtal. Du kan även få värdefull juridisk rådgivning om dina rättigheter och vad som är viktigt att tänka på inför en förestående separation och bodelning.